Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Głuchołazy: Przetarg na dostawy produktów do inkontynencji i materiały opatrunkowe.
Numer ogłoszenia: 166317 - 2007; data zamieszczenia: 13.09.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 156733 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391847 , fax 077 4391743.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na dostawy produktów do inkontynencji i materiały opatrunkowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pakiet - 1 Produkty do inkontynencji, Pakiet - 2 Materiały opatrunkowe.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.22.00.00-1, 33.14.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 85290 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Produkty do inkontynencji.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Materiały opatrunkowe.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

podstrona, dodana 2007-09-18informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML