Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o zakładzie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach mieści się w części zdrojowej miasta. Graniczy z parkiem krajobrazowym i kompleksem leśnym wchodzącym  w skład Gór Opawskich.
Zakład  rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku po przekształceniu z Kolejowego Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zakład działa na podstawie:

 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)  oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 2. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318),
 3. Statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 4. innych przepisów, dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zakład jest Województwo Opolskie.

Działalność medyczna odbywa się na trzech kondygnacjach budynku. Na parterze zajmują się: gabinet fizjoterapii, gabinet psychologa, dział farmacji, kaplica oraz pomieszczenia administracyjne. Na pierwszymi i drugim  piętrze usytuowane są oddziały chorych. Swobodne poruszanie między  kondygnacjami budynku oraz wyjście na zewnątrz budynku  zapewnia winda szpitalna. Budynek, pomieszczenia  i urządzenia znajdujące się w Zakładzie spełniają wymogi, jakim powinny  odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Aktualnie działalność medyczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  realizowana jest w zakresie opieki stacjonarnej długoterminowej na dwóch oddziałach:

Opłatę za pobyt w Zakładzie ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej ( art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Świadczenia udzielane są w zakresie:

Usługi zdrowotne w opisanym wyżej zakresie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny:

Dbamy, aby każdy korzystający z naszych usług był zadowolony z warunków pobytu oraz ze sposobu świadczenia całościowej opieki.

Pozyskiwanie zaufania pacjentów i ich rodzin realizujemy poprzez świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, stosowanie określonych procedur i instrukcji a także ciągłe doskonalenie jakości wykonywanych świadczeń.

Wersja XML