Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

nowa podstrona, dodana 2012-10-10

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

1.   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2.      Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

3.      Dokumentację medyczną udostępnia się również:

-        podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest  niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

-       organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli
i nadzoru,

-          podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,

-      ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
w związku z prowadzonym postępowaniem,

-          uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

-          organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

-          podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

-          zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

-    lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,

-        wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r.  Nr 52, poz. 417, z późn. zm.) w zakresie prowadzonego postępowania,

-    spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r.  Nr 52, poz. 417, z późn. zm.)

-          osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

4.    Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1.      do wglądu w siedzibie Zakładu, w obecności dyrektora, lekarza prowadzącego,

2.      poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3.   poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny wniosek. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w sekretariacie Zakładu 
w godz. 7:35 – 15:00  lub przesłać na adres Zakładu.

 

1.      Udostępnienie dokumentacji medycznej podmiotom i organom uprawnionym następuje bez zbędnej zwłoki.

 

2.      Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się   w godz. 7:25 – 15:00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w  sekretariacie Zakładu.

 

3.      Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i

odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach może pobierać opłatę.

Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z 2009r.  Nr 52, poz. 417, z późn. zm.).

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r.  Nr 52, poz. 417, z późn. zm.), ustala Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Maksymalna wysokość opłaty za:

 

1.     jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2.      jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

3.    sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ w Głuchołazach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Nowakowska
Data wytworzenia: 2012-10-10
Wersja XML